fbpx

wczytywanieSTRATEGIA PODATKOWA 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2022 R. W CEDO SP. Z O.O.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. w Cedo Sp. z o.o. (dalej: Cedo lub Spółka), posługującej się numerem NIP: 9130005696, została sporządzona stosownie do przepisu art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: ustawa o CIT). Należy dodatkowo wskazać, że informacje zawarte w punktach 1-2 nie ograniczają się wyłącznie do ww. okresu.

W poniższym opisie odstąpiono od wskazywania informacji, które są objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Uwagi wstępne

1.1. Misja/ wizja oraz cele podatkowe

Cedo Sp. z o.o. uznaje prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych za odpowiednie wspieranie społeczności, w której funkcjonuje, jak również wyraz działania etycznego i zgodnego z prawem.

Celem realizacji działań zgodnych z powyższą misją, Spółka zakłada transparentność i uczciwość w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych. Przedmiotowy sposób postrzegania realizacji praktyki podatkowej jest obecny w działalności Spółki od początków jej funkcjonowania i jej intencją jest, aby kwestia ta pozostała niezmienna.

Celami podatkowymi, jakie stawia sobie Cedo, które stanowią jednocześnie elementy realizowanej przez nią strategii podatkowej są:

– przestrzeganie wszystkich ustawowych obowiązków podatkowych w odniesieniu do poszczególnych podatków, w tym dokonywanie płatności zobowiązań publiczno-prawnych w stosownych terminach;

– utrzymywanie uczciwych relacji z organami podatkowymi;

– dbanie o to, aby wszelkie kwestie podatkowe były uporządkowane, oraz aby Spółka posiadała pełną kontrolę nad postępowaniem w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych;

– wykorzystywanie dostępnych zachęt i ulg podatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem;

– właściwe zarządzanie ryzykiem podatkowym, które jest rozpatrywane w odniesieniu do każdej indywidualnej decyzji lub działania;

– korzystanie z bieżącego wsparcia zewnętrznych doradców w celu zapewnienia pełnego zrozumienia przez Spółkę poszczególnych zagadnień podatkowych, monitorowania zmian w przepisach prawa podatkowego oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych;

– dbanie o wysokie kwalifikacje osób zaangażowanych w praktykę podatkową Spółki, jak również zapewnienie im możliwości rozwoju, np. w formie szkoleń, w tym cyklicznych szkoleń dotyczących zmian w przepisach prawa podatkowego.

1.2. Strategia w zakresie ryzyka podatkowego

Nadrzędną zasadą w ramach praktyki podatkowej Spółki jest zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa. Spółka nie wykazuje skłonności do podejmowania ryzyka w tym obszarze.

Okoliczność powstania ewentualnego ryzyka ze względu na przykład na brak jednolitości w interpretacji przepisów przez organy podatkowe i sądy administracyjne, czy z uwagi na zmieniające się regulacje prawne, podlega przez Spółkę ocenie, omówieniu z profesjonalnymi doradcami, a w razie potrzeby podejmowane są kroki ukierunkowane na eliminację lub co najmniej ograniczenie takiego ryzyka poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

O identyfikacji ryzyka podatkowego istotnego z punktu widzenia prowadzonej przez Cedo działalności odpowiedni pracownicy informują Zarząd, który angażuje się w jego ocenę i podejmuje decyzje odnośnie sposobu postępowania.

Spółka nie stosuje sztucznych, agresywnych schematów planowania podatkowego. W kontekście efektywnego zarządzania obciążeniami podatkowymi stosuje ona wyłącznie rozwiązania dostępne na mocy ustaw podatkowych i niebudzące wątpliwości w aspekcie braku wypełnienia przesłanek unikania opodatkowania. W szczególności, Spółka korzysta ze zwolnienia podatkowego z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czy stosuje zwolnienie z poboru i uiszczenia podatku u źródła w przypadku spełnienia całokształtu warunków wymaganych stosownymi regulacjami.

Specjaliści ds. finansów zatrudnieni w Spółce, jak również w podmiotach powiązanych ze Spółką są angażowani w proces podejmowania decyzji handlowych w celu zapewnienia uwzględnienia w tym zakresie konsekwencji podatkowych.

1.3. Zasady zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji

Niezmienną intencją Spółki jest utrzymywanie uczciwych relacji z organami podatkowymi. We współpracy z administracją skarbową Spółka wykazuje się pełną transparentnością, bez zbędnej zwłoki przedstawiając stosowne wyjaśniania oraz przekazując odpowiednie dokumenty.

Cedo dba również o sprawną komunikację wewnętrzną, bazując w tym zakresie na zasadach ładu korporacyjnego, dzięki czemu kontroluje przepływ informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego, w tym terminowego wypełniania obowiązków podatkowych.

1.4. Podejście Spółki w odniesieniu do relacji z podmiotami powiązanymi

Spółka należy do międzynarodowej Grupy CeDo (dalej: Grupa) i realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi. W toku tych działań uwzględnia zasady rozliczeń przyjęte w ramach Grupy, przy czym jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby były one zgodne z polskimi przepisami prawa podatkowego, w szczególności z regulacjami ustawy o CIT.

Co kluczowe, Spółka dokonuje regularnej weryfikacji cen stosowanych w relacjach z podmiotami powiązanymi w kontekście ich zgodności z zasadą arm’s length principle. Ponadto, we właściwych terminach opracowana jest odpowiednia dokumentacja cen transferowych, jak również realizowane są pozostałe obowiązki, o których mowa w Rozdziale 1a ww. ustawy.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W 2022 r. w Spółce funkcjonował/ funkcjonowały/a:

– zasady ładu korporacyjnego, które wyznaczają reguły dobrych praktyk do realizacji przez pracowników Spółki;

– struktura organizacyjna referująca do podziału zakresu działań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Cedo;

– procedura weryfikacji kontrahentów Spółki, która wyznacza zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia w związku z podjęciem współpracy z nowych kontrahentem, ale również działań realizowanych celem spełnienia wybranych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, dalej: ustawa o VAT),

– wewnętrzna procedura akceptacji kosztów;

– wewnętrzna procedura dokonywania płatności;

– harmonogramy wypełniania określonych obowiązków np. z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych, czy dokumentacji cen transferowych;

– wewnętrzne procedury w zakresie organizacji procesów pracy, czy polityki samochodowej, których treść ma wpływ na sposób rozliczeń podatkowych;

– system zarządzania praktyką podatkową, który realizowany jest w drodze konsultacji Dyrektora ds. finansowych i pracowników Spółki z zewnętrznymi doradcami,

– procedura realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.

3. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 r. Spółka nie brała udziału w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W 2022 r. Spółka dokładała wszelkich starań, aby całokształt obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej był realizowany prawidłowo, w tym terminowo. Dotyczyło to również złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa deklaracji i informacji podatkowych.

W 2022 r. Spółka uiszczała:

– podatek dochodowy od osób prawnych, przy czym część dochodu Spółki korzysta ze zwolnienia z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o stosowne zezwolenie;

– podatek od towarów i usług;

– podatek od nieruchomości.

Ponadto, w 2022 r. Spółka pełniła również funkcje płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na status pracodawcy.

W ww. roku nie wystąpiły natomiast okoliczności skutkujące powstaniem po stronie Spółki zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W roku, którego dotyczy niniejsza informacja, Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie informację o zastosowaniu schematu podatkowego, o której mowa w art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, dalej: Ordynacja podatkowa) (MDR-3), który dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości

W 2022 r. Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

– sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach – transakcja realizowana w 2022 r. z Cedo Folien und Haushaltprodukte GmbH, CeDo S.A.S., CeDo Ltd oraz OOO CeDo household products;

– zakup materiałów dla potrzeb produkcji – transakcja realizowana w 2022 r. z Cedo Recycling B.V.;

– zakup towarów – transakcja realizowana w 2022 r. z CeDo Vietnam Limited oraz CeDo Ltd;

– transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) – transakcja realizowana w 2022 r. z Cedo Folien und Haushaltprodukte GmbH, CeDo S.A.S, CeDo Ltd, Deco Acquisitions Ltd. oraz Cedo Recycling B.V.

Należy wskazać, że powyższe zestawienie zostało opracowane przy zastosowaniu metodologii ustalenia wartości transakcji określonej stosownie do treści przepisu art. 11l ustawy o CIT, oraz w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

W 2022 r. Spółka nie planowała, jak również nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

– ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

– interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

– wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,

– wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143).

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w:

– Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 600);

– Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 13 października 2021 r. (M. P. poz. 940);

– Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2022 r. (M.P. poz. 341);

– Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 14 października 2022 r. (M.P. poz. 992).

 

  Strategia podatkowa 2022 (plik PDF) >>>

 

STRATEGIA PODATKOWA 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 R. W CEDO SP. Z O.O.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. w Cedo Sp. z o.o. (dalej: Cedo lub Spółka), posługującej się numerem NIP: 9130005696, została sporządzona stosownie do przepisu art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: ustawa o CIT). Należy dodatkowo wskazać, że informacje zawarte w punktach 1-2 nie ograniczają się wyłącznie wyłącznie do ww. okresu.

W poniższym opisie odstąpiono od wskazywania informacji, które są objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Uwagi wstępne

1.1. Misja/wizja oraz cele podatkowe

Cedo Sp. z o.o. uznaje prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych za odpowiednie wspieranie społeczności, w której funkcjonuje, jak również wyraz działania etycznego i zgodnego z prawem.

Celem realizacji działań zgodnych z powyższą misją, Spółka zakłada transparentność i uczciwość w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych. Przedmiotowy sposób postrzegania realizacji praktyki podatkowej jest obecny w działalności Spółki od początków jej funkcjonowania i jej intencją jest, aby kwestia ta pozostała niezmienna.

Celami podatkowymi, jakie stawia sobie Cedo, które stanowią jednocześnie elementy realizowanej przez nią strategii podatkowej są:

– przestrzeganie wszystkich ustawowych obowiązków podatkowych w odniesieniu do poszczególnych podatków, w tym dokonywanie płatności zobowiązań publiczno-prawnych w stosownych terminach;

– utrzymywanie uczciwych relacji z organami podatkowymi;

– dbanie o to, aby wszelkie kwestie podatkowe były uporządkowane, oraz aby Spółka posiadała pełną kontrolę nad postępowaniem w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych;

– wykorzystywanie dostępnych zachęt i ulg podatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem;

– właściwe zarządzanie ryzykiem podatkowym, które jest rozpatrywane w odniesieniu do każdej indywidualnej decyzji lub działania;

– korzystanie z bieżącego wsparcia zewnętrznych doradców w celu zapewnienia pełnego zrozumienia przez Spółkę poszczególnych zagadnień podatkowych, monitorowania zmian w przepisach prawa podatkowego oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych;

– dbanie o wysokie kwalifikacje osób zaangażowanych w praktykę podatkową Spółki, jak również zapewnienie im możliwości rozwoju, np. w formie szkoleń, w tym cyklicznych szkoleń dotyczących zmian w przepisach prawa podatkowego.

1.2. Strategia w zakresie ryzyka podatkowego

Nadrzędną zasadą w ramach praktyki podatkowej Spółki jest zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa. Spółka nie wykazuje skłonności do podejmowania ryzyka w tym obszarze.

Okoliczność powstania ewentualnego ryzyka ze względu na przykład na brak jednolitości w interpretacji przepisów przez organy podatkowe i sądy administracyjne, czy z uwagi na zmieniające się regulacje prawne, podlega przez Spółkę ocenie, omówieniu z profesjonalnymi doradcami, a w razie potrzeby podejmowane są kroki ukierunkowane na eliminację lub co najmniej ograniczenie takiego ryzyka poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

O identyfikacji ryzyka podatkowego istotnego z punktu widzenia prowadzonej przez Cedo działalności odpowiedni pracownicy informują Zarząd, który angażuje się w jego ocenę i podejmuje decyzje odnośnie sposobu postępowania.

Spółka nie stosuje sztucznych, agresywnych schematów planowania podatkowego. W kontekście efektywnego zarządzania obciążeniami podatkowymi stosuje ona wyłącznie rozwiązania dostępne na mocy ustaw podatkowych i niebudzące wątpliwości w aspekcie braku wypełnienia przesłanek unikania opodatkowania. W szczególności, Spółka korzysta ze zwolnienia podatkowego z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czy stosuje zwolnienie z poboru i uiszczenia podatku u źródła w przypadku spełnienia całokształtu warunków wymaganych stosownymi regulacjami.

Specjaliści ds. finansów zatrudnieni w Spółce, jak również w podmiotach powiązanych ze Spółką są angażowani w proces podejmowania decyzji handlowych w celu zapewnienia uwzględnienia w tym zakresie konsekwencji podatkowych.

1.3. Zasady zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji

Niezmienną intencją Spółki jest utrzymywanie uczciwych relacji z organami podatkowymi. We współpracy z administracją skarbową Spółka wykazuje się pełną transparentnością, bez zbędnej zwłoki przedstawiając stosowne wyjaśniania oraz przekazując odpowiednie dokumenty.

Cedo dba również o sprawną komunikację wewnętrzną, bazując w tym zakresie na zasadach ładu korporacyjnego, dzięki czemu kontroluje przepływ informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego, w tym terminowego wypełniania obowiązków podatkowych.

1.4. Podejście Spółki w odniesieniu do relacji z podmiotami powiązanymi

Spółka należy do międzynarodowej Grupy CeDo (dalej: Grupa) i realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi. W toku tych działań uwzględnia zasady rozliczeń przyjęte w ramach Grupy, przy czym jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby były one zgodne z polskimi przepisami prawa podatkowego, w szczególności z regulacjami ustawy o CIT.

Co kluczowe, Spółka dokonuje regularnej weryfikacji cen stosowanych w relacjach z podmiotami powiązanymi w kontekście ich zgodności z zasadą arm’s length principle. Ponadto, we właściwych terminach opracowana jest odpowiednia dokumentacja cen transferowych, jak również realizowane są pozostałe obowiązki, o których mowa w Rozdziale 1a ww. ustawy.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W 2021 r. w Spółce funkcjonował/ funkcjonowały/a:

– zasady ładu korporacyjnego, które wyznaczają reguły dobrych praktyk do realizacji przez pracowników Spółki;

– struktura organizacyjna referująca do podziału zakresu działań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Cedo;

– procedura weryfikacji kontrahentów Spółki, która wyznacza zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia w związku z podjęciem współpracy z nowych kontrahentem, ale również działań realizowanych celem spełnienia wybranych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, dalej: ustawa o VAT),

– wewnętrzna procedura akceptacji kosztów;

– wewnętrzna procedura dokonywania płatności;

– harmonogramy wypełniania określonych obowiązków np. z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych, czy dokumentacji cen transferowych;

– wewnętrzne procedury w zakresie organizacji procesów pracy, czy polityki samochodowej, których treść ma wpływ na sposób rozliczeń podatkowych;

– system zarządzania praktyką podatkową, który realizowany jest w drodze konsultacji Dyrektora ds. finansowych i pracowników Spółki z zewnętrznymi doradcami,

– procedura realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.

3. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2021 r. Spółka nie brała udziału w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W 2021 r. Spółka dokładała wszelkich starań, aby całokształt obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej był realizowany prawidłowo, w tym terminowo. Dotyczyło to również złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa deklaracji i informacji podatkowych.

W 2021 r. Spółka uiszczała:

– podatek dochodowy od osób prawnych, przy czym część dochodu Spółki korzysta ze zwolnienia z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o stosowne zezwolenie;

– podatek od towarów i usług;

– podatek od nieruchomości.

Ponadto, w 2021 r. Spółka pełniła również funkcje płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na status pracodawcy.

W ww. roku nie wystąpiły natomiast okoliczności skutkujące powstaniem po stronie Spółki zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W roku, którego dotyczy niniejsza informacja, Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie informację o zastosowaniu schematu podatkowego, o której mowa w art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: Ordynacja podatkowa) (MDR-3), który dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości

W 2021 r. Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

– sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach – transakcja realizowana w 2021 r. z Cedo Folien und Haushaltprodukte GmbH, CeDo S.A.S., CeDo Ltd oraz OOO CeDo household products;

– zakup materiałów dla potrzeb produkcji – transakcja realizowana w 2021 r. z Cedo Recycling B.V.;

– zakup towarów – transakcja realizowana w 2021 r. z CeDo Vietnam Limited oraz CeDo Ltd;

– transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) – transakcja realizowana w 2021 r. z Cedo Folien und Haushaltprodukte GmbH, CeDo S.A.S, CeDo Ltd, Deco Acquisitions Ltd. oraz Cedo Recycling B.V.

Należy wskazać, że powyższe zestawienie zostało opracowane przy zastosowaniu metodologii ustalenia wartości transakcji określonej stosownie do treści przepisu art. 11l ustawy o CIT, oraz w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

W 2021 r. Spółka nie planowała, jak również nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

– ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

– interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

– wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,

– wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722).

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2021 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w:

– Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 600),

– Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 12 października 2020 r. (M.P. poz. 925),

– Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2021 r. (M. P. poz. 225),

– Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 13 października 2021 r. (M. P. poz. 940).

 

  Strategia podatkowa 2021 (plik PDF) >>>

 

 

STRATEGIA PODATKOWA 2020

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 R. W CEDO SP. Z O.O.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. w Cedo Sp. z o.o. (dalej: Cedo lub Spółka), posługującej się numerem NIP: 9130005696, została sporządzona stosownie do przepisu art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: ustawa o CIT). Należy dodatkowo wskazać, że informacje zawarte w punktach 1-2 nie ograniczają się wyłącznie do ww. okresu.

W poniższym opisie odstąpiono od wskazywania informacji, które są objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Uwagi wstępne

1.1. Misja/wizja oraz cele podatkowe

Cedo Sp. z o.o. uznaje prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych za odpowiednie wspieranie społeczności, w której funkcjonuje, jak również wyraz działania etycznego i zgodnego z prawem.

Celem realizacji działań zgodnych z powyższą misją, Spółka zakłada transparentność i uczciwość w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych. Przedmiotowy sposób postrzegania realizacji praktyki podatkowej jest obecny w działalności Spółki od początków jej funkcjonowania i jej intencją jest, aby kwestia ta pozostała niezmienna.

Celami podatkowymi, jakie stawia sobie Cedo, które stanowią jednocześnie elementy realizowanej przez nią strategii podatkowej są:

– przestrzeganie wszystkich ustawowych obowiązków podatkowych w odniesieniu do poszczególnych podatków, w tym dokonywanie płatności zobowiązań publiczno-prawnych w stosownych terminach;

– utrzymywanie uczciwych relacji z organami podatkowymi;

– dbanie o to, aby wszelkie kwestie podatkowe były uporządkowane, oraz aby Spółka posiadała pełną kontrolę nad postępowaniem w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych;

– wykorzystywanie dostępnych zachęt i ulg podatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem;

– właściwe zarządzanie ryzykiem podatkowym, które jest rozpatrywane w odniesieniu do każdej indywidualnej decyzji lub działania;

– korzystanie z bieżącego wsparcia zewnętrznych doradców w celu zapewnienia pełnego zrozumienia przez Spółkę poszczególnych zagadnień podatkowych, monitorowania zmian w przepisach prawa podatkowego oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych;

– dbanie o wysokie kwalifikacje osób zaangażowanych w praktykę podatkową Spółki, jak również zapewnienie im możliwości rozwoju, np. w formie szkoleń, w tym cyklicznych szkoleń dotyczących zmian w przepisach prawa podatkowego.

1.2. Strategia w zakresie ryzyka podatkowego

Nadrzędną zasadą w ramach praktyki podatkowej Spółki jest zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa. Spółka nie wykazuje skłonności do podejmowania ryzyka w tym obszarze.

Okoliczność powstania ewentualnego ryzyka ze względu na przykład na brak jednolitości w interpretacji przepisów przez organy podatkowe i sądy administracyjne, czy z uwagi na zmieniające się regulacje prawne, podlega przez Spółkę ocenie, omówieniu z profesjonalnymi doradcami, a w razie potrzeby podejmowane są kroki ukierunkowane na eliminację lub co najmniej ograniczenie takiego ryzyka poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

O identyfikacji ryzyka podatkowego istotnego z punktu widzenia prowadzonej przez Cedo działalności odpowiedni pracownicy informują Zarząd, który angażuje się w jego ocenę i podejmuje decyzje odnośnie sposobu postępowania.

Spółka nie stosuje sztucznych, agresywnych schematów planowania podatkowego. W kontekście efektywnego zarządzania obciążeniami podatkowymi stosuje ona wyłącznie rozwiązania dostępne na mocy ustaw podatkowych i niebudzące wątpliwości w aspekcie braku wypełnienia przesłanek unikania opodatkowania. W szczególności, Spółka korzysta ze zwolnienia podatkowego z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czy stosuje zwolnienie z poboru i uiszczenia podatku u źródła w przypadku spełnienia całokształtu warunków wymaganych stosownymi regulacjami.

Specjaliści ds. finansów zatrudnieni w Spółce, jak również w podmiotach powiązanych ze Spółką są angażowani w proces podejmowania decyzji handlowych w celu zapewnienia uwzględnienia w tym zakresie konsekwencji podatkowych.

1.3. Zasady zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji

Niezmienną intencją Spółki jest utrzymywanie uczciwych relacji z organami podatkowymi. We współpracy z administracją skarbową Spółka wykazuje się pełną transparentnością, bez zbędnej zwłoki przedstawiając stosowne wyjaśniania oraz przekazując odpowiednie dokumenty.

Cedo dba również o sprawną komunikację wewnętrzną, bazując w tym zakresie na zasadach ładu korporacyjnego, dzięki czemu kontroluje przepływ informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego, w tym terminowego wypełniania obowiązków podatkowych.

1.4. Podejście Spółki w odniesieniu do relacji z podmiotami powiązanymi

Spółka należy do międzynarodowej Grupy CeDo (dalej: Grupa) i realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi. W toku tych działań uwzględnia zasady rozliczeń przyjęte w ramach Grupy, przy czym jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby były one zgodne z polskimi przepisami prawa podatkowego, w szczególności z regulacjami ustawy o CIT.

Co kluczowe, Spółka dokonuje regularnej weryfikacji cen stosowanych w relacjach z podmiotami powiązanymi w kontekście ich zgodności z zasadą arm’s length principle. Ponadto, we właściwych terminach opracowana jest odpowiednia dokumentacja cen transferowych, jak również realizowane są pozostałe obowiązki, o których mowa w Rozdziale 1a ww. ustawy.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W 2020 r. w Spółce funkcjonował/ funkcjonowały/a:

– zasady ładu korporacyjnego, które wyznaczają reguły dobrych praktyk do realizacji przez pracowników Spółki;

– struktura organizacyjna referująca do podziału zakresu działań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Cedo;

– procedura weryfikacji kontrahentów Spółki, która wyznacza zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia w związku z podjęciem współpracy z nowych kontrahentem, ale również działań realizowanych celem spełnienia wybranych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, dalej: ustawa o VAT),

– wewnętrzna procedura akceptacji kosztów;

– wewnętrzna procedura dokonywania płatności;

– harmonogramy wypełniania określonych obowiązków np. z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych, czy dokumentacji cen transferowych;

– wewnętrzne procedury w zakresie organizacji procesów pracy, czy polityki samochodowej, których treść ma wpływ na sposób rozliczeń podatkowych;

– system zarządzania praktyką podatkową, który realizowany jest w drodze konsultacji Dyrektora ds. finansowych i pracowników Spółki z zewnętrznymi doradcami.

3. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
W 2020 r. Spółka nie brała udziału w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W 2020 r. Spółka dokładała wszelkich starań, aby całokształt obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej był realizowany prawidłowo, w tym terminowo. Dotyczyło to również złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa deklaracji i informacji podatkowych.

W 2020 r. Spółka uiszczała:

– podatek dochodowy od osób prawnych, przy czym część dochodu Spółki korzysta ze zwolnienia z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o stosowne zezwolenie;

– podatek od towarów i usług;

– podatek od nieruchomości.

Ponadto, w 2020 r. Spółka pełniła również funkcje płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na status pracodawcy.

W ww. roku nie wystąpiły natomiast okoliczności skutkujące powstaniem po stronie Spółki zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W roku, którego dotyczy niniejsza informacja, Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie informację o schemacie podatkowym, o której mowa w art. 86c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: Ordynacja podatkowa) (MDR-1), który dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości

W 2020 r. Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

– sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach – transakcja realizowana w 2020 r. z Cedo Folien und Haushaltprodukte GmbH, CeDo S.A.S, CeDo LTD, Cedo household products LLC;

– zakup materiałów dla potrzeb produkcji – transakcja realizowana w 2020 r. z Cedo Recycling B.V;

– transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) – transakcja realizowana w 2020 r. z Cedo Folien und Haushaltprodukte GmbH, CeDo S.A.S, CeDo Ltd, Deco Acquisitions Ltd. oraz Cedo Recycling B.V.

Należy wskazać, że powyższe zestawienie zostało opracowane przy zastosowaniu metodologii ustalenia wartości transakcji określonej stosownie do treści przepisu art. 11l ustawy o CIT, oraz w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r.

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

W 2020 r. Spółka nie planowała, jak również nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

– ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

– interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

– wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,

– wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722).

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w:

– Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 600),

– Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 12 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 925),

– Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 614).

 

  Strategia podatkowa 2020 (plik PDF) >>>